INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřená osoba: Tomáš Fojt

E-mail kontakt: info@mdfdesky.cz

 

pro účely uzavření a splnění smlouvy a pro splnění své právní povinnosti získává od fyzické osoby, která je účastníkem této smlouvy, osobní údaje ke zpracování. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

 

My o vás zpracováváme osobní údaje, kterými jsou vaše jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, emailová adresa a adresa místa, kde máme splnit smlouvu, je-li odlišná od místa vašeho trvalého pobytu.

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro stanovené účely v souladu se zásadami zpracování jak tyto vyplývají z právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména zásadami transparentnosti vůči vám jako subjektu osobních údajů a naší odpovědnosti jako správce vašich osobních údajů.

 

Nikdy neshromažďujeme ani nezpracováváme vaše citlivé údaje jako jsou osobní údaje o vašem národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

 

Při naší činnosti neposkytujeme vaše osobní údaje jiným osobám, s výjimkou osob, které pro nás tyto údaje na základě smlouvy a pro účely splnění smlouvy uzavřené s vámi nebo pro splnění naší zákonné povinnosti zpracovávají, jako jsou účetní, daňoví poradci, advokáti, osoby, které plní smlouvu nebo její část naším jménem, poskytovatelé serverové, webové nebo jiné informačně technologické služby. Vaše osobní údaje neposkytujeme osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Vaše osobní údaje, ať již jsou uchovávány v elektronické nebo listinné podobě, jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou dále chráněny i prostřednictvím vhodných technických opatření. Přístup a právo ke zpracování vašich osobních údajů mají pouze námi určené a poučené osoby odpovědné za zpracovávání osobních údajů.


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k splnění smlouvy a k uplatnění nároků z ní vyplývajících, nejdéle však po dobu 10 let od splnění smlouvy, pokud nám z právních předpisů nevyplývá povinnost vaše osobní údaje zpracovávat po dobu delší. Pokud nám ke zpracování vašich osobních údajů nebude již svědčit žádný zákonný důvod, vaše osobní údaje zlikvidujeme.

 

Máte právo přístupu k vašim osobním údajům, které zpracováváme, zejména na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích vašich osobních údajů, právo od nás tyto údaje získat, právo na jejich přenositelnost, právo vznést námitku proti jejich zpracování, právo na jejich opravu, resp. doplnění a právo na jejich omezení nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování. Veškerá tato svá práva můžete u nás uplatnit písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu našeho sídla nebo i elektronicky na e-mailovou adresu info@mdfdesky.cz

 

Pro účely jednání o uzavření smlouvy, pro splnění smlouvy a pro splnění naší právní povinnosti jsme oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat v nezbytném rozsahu bez vašeho souhlasu. K jinému účelu zpracování vašich osobních údajů můžete udělit výslovný souhlas, který máte právo kdykoliv odvolat.

SOUBORY COOKIES

Cookies soubory nám pomáhají k poskytování lepších služeb, efektivnějších nabídek a příjemnějšímu e-shopovému prostředí. Jedná se o soubory, které ukládá Váš prohlížeč. Náš e-shop využívá různé typy cookies, přičemž některé z nich patří třetím stranám.

 

K čemu využíváme Cookies konkrétně?

 • Zapamatujeme si Vaše přihlašovací údaje, nemusíte je tedy při každém přihlášení hledat, automaticky se Vám vyplní.
 • Zjišťujeme, co u nás nejraději navštěvujete a co naopak ne. Díky tomu Vám nabízíme nejlepší nabídku dle Vašich požadavků
 • Pomohou nám vylepšit e-shop tak, abyste objednávku dokončili s co nejmenší obtíží
 • Reklamy Vám díky Cookies dokážeme zobrazit tak, aby pro Vás byly co nejzajímavější a obsahovaly to zboží, o které máte skutečně zájem

 

 

Jaké druhy Cookies využíváme?

 • Sledovací pro analyzování výkonu prodejních kanálů
 • Konverzní pro analyzování výkonu prodejních kanálů
 • Remarketingové pro správné zacílení reklamy
 • Esenciální pro celkovou funkčnost e-shopu
 • Analytické pro vylepšování našeho e-shopu

 

 

Kde Cookies využíváme?

 • AdWords
 • Sklik
 • Zboží
 • Heuréka
 • Google Analytics

 

 

Jak zrušit používání Cookies?

Všechny tyto soubory shromažďuje Váš prohlížeč. V závislosti na použitém prohlížeči lze nastavit či odmítnout toto shromažďování. Více informací se dozvíte u poskytovatele Vašeho prohlížeče.

 

 

Používáním našeho e-shopu s tímto zpracováním souhlasíte.